https://1688shipping.co.th

Tag: สั่งสินค้าจากจีน

ลุยจีนผ่าน China-ASEAN Business Center

ไฮไลท์ ศูนย์ธุรกิจจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business Center – CABC) เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลกว่างซีที่ตอบสนองความต้องการและเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อยหนานหนิง ในฐานะแหล่งรองรับการลงทุนที่มีศักยภาพสูงระหว่างจีนกับอาเซียน...

Read More